Algemene Voorwaarden Re-geneRate

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst.
 2. De overeenkomst is tweeledig;
 3. De coach/therapeut i.o. en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding coach/therapeut i.o. – cliënt.
 4. De coach/therapeut i.o. en de cliënt komen overeen dat de behandeling betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar herstel. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.
 5. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
 6. Coach/therapeut i.o. en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn of zullen worden afgesproken;
 7. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
 8. De coach/therapeut i.o. geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven indien

c.i. cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit de overeenkomst of aan

afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de coach/ therapeut i.o.;

c.ii. de coach/therapeut i.o. van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

competentie van de coach/therapeut i.o., zij niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in

ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen coach/therapeut i.o. en cliënt.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie en tijdsduur afgesproken. De cliënt rekent na de sessie direct af per betaalverzoek, tenzij anders af-gesproken.
 3. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk andere tijdsduur cq ander uurtarief.
 4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekerings-maatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 5. Indien verhinderd, dient een afgesproken sessie zo snel mogelijk doch uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) van tevoren worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 6. De coach/therapeut i.o. houdt een cliëntdossier bij. Het dossier bevat aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de coach/therapeut i.o., na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Het dossier kan op verzoek van de cliënt worden ingezien en wordt conform de wet 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Zie ook de privacy-verklaring van Re-geneRate.
 7. De coach/therapeut i.o. houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht en heeft als enige toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Gegevens van de cliënt worden alleen met een door de cliënt ondertekende toestemmingsverklaring aan derden (zoals artsen of andere hulpverlener) overhandigd of medegedeeld.
 8. De coach/therapeut i.o. werkt onder supervisie van een erkende therapeut en is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA (www.nvpa.org ) en bij de geschillencommissie Stichting complementaire en alternatieve geneeswijzen (www.scag.nl). Mocht u ontevreden zijn over een klachtafhandeling van de coach/therapeut i.o., dan kunt u zich hiertoe wenden.
 9. Cliënt gedraagt zich als een gast. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en zowel vooraf als tijdens de sessie geen alcohol gedronken. Mocht de coacht/therapeut i.o. dit toch opmerken, kan zij de sessie tegen vergoeding van het normale uurtarief beëindigen. De kosten van vernieling van eigendommen van de coach/ therapeut i.o. door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de coach/therapeut i.o. door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 10. Re-geneRate is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 11. Re-geneRate is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of betreden van het terrein aan De Flank 50 te Klundert of Spirea 9 te Dordrecht of enig ander adres waar praktijk wordt gehouden, noch voor andere schade ontstaan door betreden van deze praktijkruimte(s), de hal en het gebruik maken van het toilet.
 12. De coach/therapeut i.o. maakt soms beeld- en geluidsopnamen ter ondersteuning van de therapie. Af en toe worden deze gebruikt om eigen professionalisering te versterken door terug te kijken. Een enkele keer wordt een fragment van een sessie ingebracht bij intervisie of supervisie. Wanneer de opnames bewaard worden, maken ze deel uit van het dossier en kan de cliënt de opnamen inzien/ vragen om een kopie. De coach/therapeut i.o. kan dit weigeren indien een goede behandeling dit in de weg staat. Voor aanmelding in deze praktijk geldt de voorwaarde dat de cliënt toestemming geeft dat gesprekken worden opgenomen, tenzij anders afgesproken.

Behandelend coach/therapeut i.o.

Renate Dijkgraaf

Re-geneRate; Praktijk voor Integratieve coaching & Therapie

renate@praktijkregenerate.nl / www.praktijkregenerate.nl